ཀླད་ཆེན།

དེ་སྔ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་ཐོབ་དེ་ཁོང་གི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཀླད་ཆེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་འདོད་མོད། ཡིན་ཡང་ད་ལྟའི་ཞིབ་འཇུག་གསར་ཤོས་ཤིག་ལས། ཨེན་སི་ཐན་གྱི་ཀླད་ཆེན་ཡང་མི་གཞན་དང་འདྲ་བར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་མིན་པར་བསྟན་འདུག འཚོལ་ཞིབ་དང་གསར་རྙེད་དུས་དེབ《Neuroskeptic》ཏུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། 1985ལོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཞིག་ལས་ཨེན་སི་ཐན་གྱི་ཀླད་ཆེན་དུ་འདུས་པའི་དབང་རྩའི་སྤྱིན་རྒྱུ་ཕྲ་ཕུང་དེ་རིག་པ་སྤྱིར་བཏང་ཡིན་པའི་མི་ལས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་མཐོན་པོ་ཡོད།