འོ་ཚང་ཚོཊ་ཆེན་སོགས།

མིང་མཛོད་འདི་ནི་དེང་རབས་གསོ་རིག་གི་ནད་ཐོག་རིག་ཚན་གྱི་མིང་བརྡ་རྣམས་གཙོ་བོར་བཟུང་བའི་སྟེང་། རྨང་གཞི་གསོ་རིག་དང་། སྐྱེ་དངོས་གསོ་རིག་གི་བཟོ་བཀོད། རྒྱུད་རྒྱུ་བཟོ་བཀོད། མཁའ་དབྱིངས་གསོ་རིག་སོགས་གསར་དར་གསོ་རིག་གི་མིང་བརྡ་ཡང་བསྡུས་པའི་རང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་ཤན་སྦྱར་བྱས་པའི་དེང་རབས་གསོ་རིག་གི་མིང་མཛོད་ཐོག་མ་ཡིན། བསྡོམས་པས་མིང་བརྡ༤༢༠༠༠འདུས།