ལག་པ།

ཁྱོད་རང་ལག་པ་གཉིས་ལས་གང་ཞིག་བཀོལ་རྒྱུར་ལོབས་ཡོད་དམ།  མ་གཞི་དེ་ལ་གཞི་རྒྱུ(gene/基因)ཞིག་གིས་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་འདུག རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚན་རིག་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་གསར་རྙེད་བྱུང་བ་ནི།  PCSK6ཞེས་པའི་མིའི་ལུས་ཀྱི་གཞི་རྒྱུ་ཞིག་སྟེ།  འདིས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོད་སྐབས་ནས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་ཟེར་རོ༎