ཚན་རིག&སྤྱི་ཚོགས།

རང་བྱུང་སྣང་ཚུལ་དང་དངོས་གཟུགས་འགུལ་སྐྱོད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ་དང་། དེའི་ནང་གྲངས་རིག་དང་། གཏན་ཚིགས་རིག་པ། དངོས་ལུགས་རིག་པ། རྫས་འགྱུར་རིག་པ། གནམ་དཔྱད་རིག་པ། ས་ཁམས་རིག་པ། སྐྱེ་དངོས་རིག་པ་བཅས་རྨང་གཞིའི་རིག་ཚན་སྣ་བདུན་དང་ཡན་ལག་རིག་ཚན། བསྡུས་གྲུབ་རིག་ཚན་བཅས་འདུས་ཡོད།

སློབ་ཐིང་གིས་ཅཱ་ལི་ལོས་(伽利略)ཡིས་ཆེད་དུ་ལྡོག་སྙོམས་བྱས་པ་ནས་ཟུང།ཅཱ་ལི་ལོས་སྤྱི་སྨོན་གྱི་དཔའ་བོ་ཞིག་ལ་འགྱུར། ཚན་རིག་རྫུན་མ་ལ་རྩེད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཅཱ་ལི་ལོས་རུ་འཛིན་པར་སྤྲོ། ལྷས་སྐྲུན་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ང་ཚོ་སྔོན་དུས་ཀྱི་ཅཱ་ལི་ལོས་དང་འདྲ་ཞེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། མོ་པ་ཚོ་ཡང་སྲོག་བརྩི་བ་ནི་ཚན་རིག་དང་མི་ཐུན་པར་འཛིན་རྐྱེན་རླུང་རབ་དུ་ལངས་ཡོད། ཅཱ་ལི་ལོས་ལ་སློབ་ཐིང་གིས་མནར་གཅོད་ཕོག་པ་དང་འདྲ་བར་བཤད་སྲོལ་ཡོད། ཚན་རིག་གི་རྒྱལ་ཁའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་དངོས་ཤིག་གློ་བུར་དུ་ཚན་རིག་ལ་ལྡོག་པའི་ཁ་གཡར་སར་སྒྱུར། མིའི་རིགས་གི་བསམ་བློ་ནི་དངོས་གནས་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད།